ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 1. Definities.
  In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.
  1.1 WonderInk: Eenmanszaak, gevestigd te Schoorl aan de Paardenmarkt 21.
  1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan WonderInk tot het laten aanbrengen van een tatoeage of piercing alsook die door WonderInk wordt behandeld of aan wie WonderInk producten of diensten levert.
  1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen WonderInk en opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage, piercing of andere cosmetische behandeling. 
 1. Toepasselijkheid.
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen WonderInk en opdrachtgever, waarbij WonderInk als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van WonderInk worden afgeweken.
  2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door WonderInk worden zonder enige uitzondering geleverd door WonderInk en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens WonderInk zijn ingeschakeld.
  2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst met WonderInk aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord of mondeling akkoord met deze door WonderInk gehanteerde algemene voorwaarden. 
 1. Eigen verantwoording en eigen risico.
  3.1 Alle opdrachten van opdrachtgever aan WonderInk worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever.
  3.2 Door opdracht te geven aan WonderInk tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is opdrachtgever bekend dat de door of namens WonderInk aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.
  3.3 Door opdracht te geven aan WonderInk tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van WonderInk of derden in gevaar kan brengen.
  3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage of piercing door WonderInk te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.
  3.5 In het geval de persoon die door WonderInk wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 12 en 16 jaar is, vindt de behandeling/levering door WonderInk uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als opdrachtgever. Dit geldt uitsluitend voor piercings. WonderInk brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.
  3.6 WonderInk heeft altijd het recht om aan opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft WonderInk het recht de opdracht te weigeren.  

3.7 Tatoeages van teksten en teksten in vreemde talen alsmede van cijfers en cijfers in vreemde talen dienen door de opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de opdrachtgever.   

3.8 Nadat er een tattooafspraak is gepland, zal WonderInk opdrachtgever vragen om een aanbetaling. Deze aanbetaling wordt verrekend bij het afrekenen van het resterende bedrag mits, de opdrachtgever op tijd en aanwezig is op de gemaakte afspraak. Mocht de opdrachtgever de gemaakte afspraak willen verzetten en/of annuleren dan dient de opdrachtgever dit uiterlijk 24 uur van tevoren te doen, om de aanbetaling kosteloos geretourneerd te krijgen. Wordt de afspraak na het termijn van 24 uur geannuleerd, dan zal de aanbetaling in rekening worden gebracht door WonderInk. 

3.9 Wanneer er sprake is van een annulering wegens een situatie betreffend overmacht, bijvoorbeeld ziekte, dan wordt de opdrachtgever geacht om dit zo snel als mogelijk en telefonisch te melden aan WonderInk. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig aan deze eisen heeft voldaan, zal WonderInk genoodzaakt zijn om de reeds betaalde aanbetaling van de opdrachtgever, in rekening te brengen. 

 1. Aansprakelijkheid.
  4.1 Door opdracht te geven aan WonderInk erkent opdrachtgever dat WonderInk een inspanningsverbintenis heeft. WonderInk zal zich er naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. WonderInk kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. WonderInk is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
  4.2 Voor het geval WonderInk aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat WonderInk voor de betreffende levering van producten of diensten aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
  4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken. Respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede WonderInk terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.
  4.4 WonderInk bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. 

4.5 WonderInk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of dergelijken van de opdrachtgever. 

4.6 WonderInk is niet aansprakelijk voor verminkingen nakoming van het niet naleven van de nazorg voor de tattoo waardoor de opdrachtgever zelf verantwoording draagt de nazorg correct na te komen en verminkingen en/of ontstekingen tegengaat. 

4.7 In het geval van een vertrouwensbreuk is de opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de eventuele door hem/haar geleden schade. 

4.8 Na het plaatsen van de tattoo is WonderInk niet aansprakelijk bij aanzien van extreem sport of afslanken, waardoor de tattoo anders oogt dan oorspronkelijk. 

 1. Garantie.
  5.1 WonderInk gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen. 

5.2 Bij alle handelingen wordt gewerkt volgens de richtlijnen LVHV (Landelijke Centrum Hygiëne en Veiligheid). 

5.3 WonderInk wordt regelmatig gecontroleerd door de GGD en is vergunninghouder. 

5.4 Opdrachtgever moet binnen 6 weken de klacht melden. Tussen de 6 en 8 weken kan deze kosteloos worden bijgewerkt. Na 8 weken vervalt de garantie op het kosteloos bijwerken. 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter.
  6.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
  6.2 Geschillen tussen WonderInk en opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Alkmaar, behoudens indien WonderInk als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever. 
 1. Conversie.
  Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. 
 1. Slotbepaling.
  Het laten zetten van een tatoeage door WonderInk is te allen tijde op eigen risico. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van WonderInk en door haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld. 
 1. Kleine Lettertjes!
  9a. Let op: alle winnaars worden willekeurig gekozen door middel van een random name picker. Over de uitslag van de winacties kan niet worden gecorrespondeerd. Prijzen worden niet uitgekeerd in contant geld maar zijn, in overleg met WonderInk, wel overdraagbaar.
  9b. Kortingen worden verstrekt op basis van een door WonderInk eerder bekendgemaakte actiedag, vallend al dan niet op vaste actiedagen.
  9c. WonderInk behoudt het recht om actiedagen of kortingen te onderbreken of te staken, zonder verdere opgaaf van redenen.
  9d. Op al gemaakte prijzen e/o afspraken kan geen aanspraak gemaakt worden op kortingen.
  9e. Na 6 tot 8 weken heeft eenieder recht op een gratis nacontrole, de desbetreffende artiest bepaalt in alle gevallen of die dient te worden uitgevoerd al dan niet.
  9f. Een aanbetaling blijft 3 maanden geldig als er geen vervolgafspraak wordt gepland, een aanbetaling kan niet worden doorgegeven naar een ander persoon.
  9g. Wilt u uw afspraak om wat voor reden ook niet door laten gaan, dan vervalt uw aanbetaling. 

9h. Na plaatsen van de tatoeage kan een foto gemaakt worden om het behaalde resultaat vast te leggen alsmede voor promotiedoeleinden.